Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. ANVENDELSE

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er nedennævnte standard betingelser gældende for tilbud og leverancer fra Rovfluen ApS. Ved bestilling anses køberen for at have læst og accepteret disse salgs- og leveringsbetingelser.

2.ORDRE & TILBUD

Tilbud og ordrer er først forpligtende for sælger, når sælger ved ordrebekræftelse har accepteret ordren/tilbuddet. Sælgers ordrebekræftelse er bindende for køber, medmindre køber straks fremsætter skriftlig indsigelse. Sælger er berettiget til at betinge aftaler af, at køber stiller bankgaranti eller tilsvarende betryggende sikkerhed for betaling til forfaldsdato. Delleverancer kan efter sælgers vurdering foretages med heraf følgende delfakturering På mindre ordrer debiteres et ekspeditionsgebyr. Tilbud på lagervarer afgives med forbehold for mellemsalg.

3. PRISER

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inkl. og ekskl. moms. Alle priser er inkl. afgifter.
Forbehold tages for eventuelle ændringer i handelsbetingelser, som måtte afvige fra de i tilbuddet eller prisliste indkalkulerede råvarepriser, transportomkostninger, valutakurser m.v. Sådanne ændringer indtil fakturadato giver sælgeren ret til at ændre den tilbudte pris tilsvarende. Alle specifikationer er vejledende. Billedmateriale kan afvige. For seneste specifikationer henvises til producenten. Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for leverancer fra udlandet i valutaforhold mv. ekskl. emballage, ekskl. fragt og leveringsomkostninger, ab sælgers plads. 
Der tages forbehold for trykfejl i prislister og tilbud, samt på websider.

4. ANNULERING

Købers annullering af en indgået købsaftale accepteres kun efter skriftlig aftale med sælger og mod købers betaling af de påløbne omkostninger og tab, som opgjort af sælger. Sælger er berettiget til et minimumsgebyr på 10 % af prisen, jfr. pkt. 3. Sælger forpligter sig ikke herved til at indgå aftale omkring annulering.

5. LEVERING

Levering finder normalt sted ex works i henhold til Incoterms 2000. Alle leveringstider er uforbindende indtil endelig bekræftelse fra sælger. Forsendelsespriser er variable og afhængige af vægten på pakken.  Leveringsomk. udregnes når du indtaster din ordre.

6. RETURVARER

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale indtil 14 dage fra fakturadato og ved franko fremsendelse i hel og ubeskadiget stand samt i ubrudt original emballage til sælgers adresse. Fakturanummer, returvarenummer samt bekræftelse på, hvem der hos sælger er aftalt returnering med, skal medfølge returvarer. Specielt fremskaffede varer (skaffevarer) samt specielt tilvirkede varer tages ikke retur. Ved returnering i uoriginal emballage samt ved anbrud fratrækkes 15 % af prisen, jfr. pkt. 3.

7. EJENDOMSFORBEHOLD

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Køber er forpligtet til at holde det købte forsvarligt forsikret, herunder mod brand, tyveri, hærværk og vandskade.

8. BETALING

Betalingsbetingelser enten betaling med Dankort (ifølge PBS retningslinjer må beløbet først hæves, når varen afsendes) eller netto kontant ved afhentning.

Ved faste kunder med kontonr: Betaling skal ske netto kontant senest 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Dersom betaling ikke finder sted ved forfaldstid, beregnes morarenter, 1,5 % pr. løbende måned.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som sælger ikke skriftligt forud har anerkendt.

9. ANSVAR

Ved salg til momsregistrerede virksomheder, fraskriver sælger sig ansvaret for forsinket levering. 
Sælger underretter køber uden ugrundet ophold, såfremt sælgers leverance forsinkes. Sælger er ikke forpligtet til at erstatte køberen tabt fortjeneste, tab eller anden direkte eller indirekte økonomisk skade som følge af forsinkelsen, såfremt sælgeren ikke har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Sælgerens erstatningsansvar er yderligere begrænset til et beløb, som ikke overstiger varens fakturerede værdi ekskl. moms og afgifter. Forsinket levering udover 30 dage fra bestillingsdatoen, giver køber ret til at annullere bestillingen.

10. REKLAMATION/ MANGLER / SERVICE

Køber skal reklamere straks, efter mangler er konstateret. Sælger har ret til at vælge at omlevere eller afhjælpe mangler. Køber kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab og andet direkte eller indirekte tab i forbindelse med reklamationer. Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som påberåbes inden 1 år fra den dag, varen blev leveret til køberen. Hvis intet andet er oplyst, yder Rovfluen ApS som udgangspunkt to års reklamationsret.

Dette forudsætter fremlæggelse af kopi af faktura ved krav om reklamationsret mv.

Sælger forbeholder sig retten til at udbedre fejl/mangler på eget værksted, eventuelt sende erstatningsvare efter nærmere aftale. Ønskes garantiservice udført hos kunden faktureres ligeledes kørsel efter statens gældende takster. 

Reklamationsretten bortfalder såfremt: 
- Der er foretaget indgreb i varen uden sælgers samtykke 
- Betalingsbetingelserne ikke overholdes
- Varen er beskadiget som følge af ukyndig behandling eller andre eksterne forhold som f.eks. brand, indbrud/tyveri, vand- og væskeskade, transport m.v. 
- Varen er skadet ved forsendelsen eller fejl, som direkte kan henledes på fejlemballering af varen ved returforsendelse. 

11. REKLAMATION VED SALG TIL VIRKSOMHEDER

Ved salg til momsregistrerede virksomheder skal kunden ved modtagelse af varen undersøge denne og skriftligt reklamere eventuelle fejl og mangler uden ugrundet ophold, dog senest 8 dage fra varens modtagelse. Reklamation af fejl og mangler som først opdages efter montering og prøvekørsel af varen, skal ske straks fejlen/manglen konstateres. Ved salg til momsregistrerede virksomheder er der et års reklamationsret. 

12. RETURRET OG ANNULERING - WEBSALG

Dette afsnit gælder for alle bestillinger der er angivet af privatkunder gennem Rovfluen ApS’ web shop. 

Privatkunder (dvs. forbrugeren), der har bestilt varer gennem vores E-butik, har 14 dages returret efter modtagelse af varen, jvf. gældende lovgivning. Hvis bestillingen leveres over flere gange, gælder de 14 dage fra modtagelsen af de respektive delleverancer. 

Ved returnering forudsættes, at forsendelsen returneres i væsentlig samme stand og i samme antal. Ved ønske om returnering af en internetbestilling, skal Rovfluen ApS kontaktes før varen returneres. 
Varen skal returneres i original emballage, da det giver den bedste beskyttelse af varerne under transporten. Varerne bør være forsvarligt indpakket i den originale emballage, inkl. indpakning i originale skum-, styrén- og/eller papirindlæg. 

Sælger forbeholder sig ret til, at fratrække et forholdsmæssigt beløb i købesummen:
- Hvis varen er beskadiget, så den ikke kan videresælges igen uden reparation
- Hvis der er mangler ved manualer, betjeningsvejledning, kabler, medfølgende cd-rom og disketter. 

Varer, der er specialfremstillede, kan ikke returneres, så som snyltehvepse, rovfluer, rovmider m.m. 

Køber betaler alle omkostninger i forbindelse med returnering af bestillingen. Returforsendelsen skal være mærket, så både køber og bestillingen kan identificeres. Beløbet refunderes ved overførsel indenfor 8 dage. Varer sendt tilbage til Rovfluen ApS på efterkrav, vil blive nægtet modtaget. 

Er De usikker på om De kan afprøve varen uden at miste Deres returret, så ring eller skriv til os. Det er muligt enten at aflevere varen på Rovfluen ApS’s adresse eller sende varen til os. Kopi af faktura bør følge returvaren. 

13. PRODUKTANSVAR

Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen. Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det leverede. A. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens det leverede er i købers besiddelse, B. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det leverede forårsager. I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af parterne på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det leverede. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres i overensstemmelse med pkt. 13.

14. ANSVARSFRITAGELSE

Køber er eneansvarlig for opbevaring, handling og videreanvendelse af produktet, således at køber er enehæfter i relation til lovgivning og øvrige forskrifter og i relation til det forsvarlige overfor omgivelser, forbrugere m.v. Sælger er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som sælger er uden indflydelse på, herunder manglende eller forsinket levering fra sælgers leverandører eller andre leveringshindringer, herunder force majeure. Som force majeure anses bl.a., men ikke begrænset til, følgende forhold hos sælger eller sælgers leverandører: krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lock-out, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af sælgers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft, myndighedsbeslutninger eller anden begivenhed, som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktion. I tilfælde af force majeure har sælger valget mellem at hæve handlen, eller en del heraf, eller levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Sælger er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af force majeure-begivenhed.

15. MYNDIGHED

Ved bestilling enten via websalg, butikssalg, afhentning eller blot ønske om et tilbud bekræfter man, at man er fyldt 18 år og myndig. 

16. EJENDOMSRET

Såfremt der gives henstand med betalingen, sker dette i henhold til kreditaftaleloven. 

17. KUNDEOPLYSNINGER 

Modtagne kundeoplysninger anvendes kun for ekspedition af Deres bestilling. Modtagne kundeoplysninger videresælges ikke til tredjepart, eller anvendes for markedsføring uden forudgående aftale. 

18. LOVVALG / VÆRNETING

Enhver tvist, som opstår mellem køber og sælger som følge af aftalen, afgøres efter dansk ret og anlægges ved sælgers hjemting, medmindre voldgift er særskilt aftalt mellem parterne.